کرمانشاه/ زخمی شدن 3 نفر توسط یک گرگ

کرمانشاه/ زخمی شدن 3 نفر توسط یک گرگ