گذری بر سرچشمه تهران / محله اعیان، منطقه فقرا شد (فیلم)