وزارت خارجه حمله تروریستی به مسجد فاطمیه قندهار را به شدت محکوم کرد