بازداشت 10 روزه آی-دا، ربات هنرمند در مصر/ دیروز آزاد شد