روحانی که این همه کوتاه آمد؛ پس چرا بدرقۀ سرد و خشم؟