گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و امارات

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و امارات