رئیسی خطاب به اعضای کابینه: آثار سفرها برای مردم ملموس باشد