زالی: تحقق روند پرشتاب واکسیناسیون در استان تهران ظرف هفته گذشته