اصول‌گرایی رادیکال ایرانی و طالبان؛ ستایش یا سرزنش؟