رئیسی سه شنبه به دانشگاه صنعتی شریف می رود

رئیسی سه شنبه به دانشگاه صنعتی شریف می رود