وضعیت اضطرار در ۲۰ منطقه تهران/ توصیه وزارت بهداشت به شهروندان

وضعیت اضطرار در ۲۰ منطقه تهران/ توصیه وزارت بهداشت به شهروندان