ستاد کرونا: ۱۰ هزار نفر تماشاگر بازی ایران و کره جنوبی در ۲۰ مهر