حذف نام بزرگان فرهنگ کودکان ایران؛ آذریزدی دیگر چرا؟!

حذف نام بزرگان فرهنگ کودکان ایران؛ آذریزدی دیگر چرا؟!