احمد مسعود: طالبان نیروهایش را از پنجشیر خارج کند با آنها گفت‌وگو می‌کنیم

احمد مسعود: طالبان نیروهایش را از پنجشیر خارج کند با آنها گفت‌وگو می‌کنیم