عضو همراه هیات مذاکره کننده وین: تا اینجا روند مثبت بوده است/مدیریت مذاکرات قاطعانه‌تر از خطوط قرمز محافظت می‌کند

عضو همراه هیات مذاکره کننده وین: تا اینجا روند مثبت بوده است/مدیریت مذاکرات قاطعانه‌تر از خطوط قرمز محافظت می‌کند