دزفول/ عذرخواهی یک گروه موسیقی به خاطر انتشار کلیپ در ماه صفر