تنگه قاسمی ایذه؛ چهار ماه قبل پرآب، امروز خشک و بی‌آب