تبدیل شدن خانه  مارشال دوستم  به مهمانسرا از سوی طالبان (فیلم)