«بازگشت دوجانبه به برجام» موضوع سفر رابرت مالی به کشورهای حوزه خلیج فارس