فرماندار: زلزله سرپل‌ذهاب تا این لحظه خسارتی نداشته

فرماندار: زلزله سرپل‌ذهاب تا این لحظه خسارتی نداشته