بحران دیپلماتیک زیردریایی/  فرانسه سفیران خود را از آمریکا و استرالیا فراخواند