وضعیت قرمز کیفیت هوای پایتخت در ۱۳ ایستگاه

وضعیت قرمز کیفیت هوای پایتخت در ۱۳ ایستگاه