کیهان: طبق نظرسنجی گالوپ، محبوبیت رئیسی به خاطر واکسیناسیون است/ مشکلات اقتصادی همچنان پابرجاست