اصغر فرهادی ؛ سنگ زدن از همه طرف به شیشۀ قطار در حرکت