از دیروزِ محمود افغان تا امروزِ طالبان/ بدخویان را فرشته نخوانیم!