از زنده‌ماندن بعد سقوط موشک تا بازیگر شدن بهاره افشاری (فیلم)