باقری: آمریکا شروط تضمین و راستی آزمایی را پذیرفته است/ پیشنهاد ایران را اصلا نمی‌توان رد کرد

باقری: آمریکا شروط تضمین و راستی آزمایی را پذیرفته است/ پیشنهاد ایران را اصلا نمی‌توان رد کرد