اول آبان؛ روز بیهقی؛ بخوانیم برای لذت بردن نه یادگرفتن!