واکنش شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا به حکم حبس سوچی

واکنش شورای حقوق بشر سازمان ملل و اتحادیه اروپا به حکم حبس سوچی