دادستانی: شهروندان اصفهان از شرکت در تجمع‌های غیرقانونی خودداری کنند

دادستانی: شهروندان اصفهان از شرکت در تجمع‌های غیرقانونی خودداری کنند