جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال بسته شدند

جاده چالوس و آزاد راه تهران - شمال بسته شدند