رئیس کل بانک مرکزی: پیش بینی من از ماه های آینده برای آرامش بازار ارز خوب است