انتقال آب از  مهران  به پایانه برکت برای خدمت رسانی به زائران اربعین