فرمانده ناجا: مشکل مسکن کارکنان ناجا تا ۳ سال آتی حل می‌شود

فرمانده ناجا:
مشکل مسکن کارکنان ناجا تا ۳ سال آتی حل می‌شود