تدابیر اجرایی نمازجمعه تهران: وسایل شخصی به همراه داشته باشید