متخصصان صنعت نمایشگاهی: ایجاد نهاد جدیدی برای مدیریت نمایشگاه‌ها، اختراع دوباره چرخ است/برگزارکنندگان نمایشگاهی، صنعتگر هستند نه تاجر

متخصصان صنعت نمایشگاهی: ایجاد نهاد جدیدی برای مدیریت نمایشگاه‌ها، اختراع دوباره چرخ است/برگزارکنندگان نمایشگاهی، صنعتگر هستند نه تاجر