چرا صیانت به تعویق افتاد؟

چرا صیانت به تعویق افتاد؟