هوای پایتخت همچنان آلوده/ شاخص کیفیت: ۱۵۱

هوای پایتخت همچنان آلوده/ شاخص کیفیت: ۱۵۱