افزایش قیمت تمامی گروه‌های کالایی نسبت به مهرماه 1399؛ آموزش با 13.5 درصد، بالاترین و ارتباطات با 1.1 درصد، پایین‌ترین