توصیه‌های پاکستان به طالبان برای مشروعیت بین‌المللی/ حکومت فراگیر، رعایت حقوق زنان، آموزش دختران و سرکوب سازمان‌های تروریستی