روسیه در جزایر مورد مناقشه با ژاپن موشک و نیروی نظامی مستقر کرد

روسیه در جزایر مورد مناقشه با ژاپن موشک و نیروی نظامی مستقر کرد