واکنش کانون کارگردانان به اظهارات یک نماینده مجلس و تهدیدات او

واکنش کانون کارگردانان به اظهارات یک نماینده مجلس  و تهدیدات او