مقام اسرائیلی: ترور محسن فخری زاده تاثیری در کُند کردن برنامه هسته ای ایران نداشت

مقام اسرائیلی: ترور محسن فخری زاده تاثیری در کُند کردن برنامه هسته ای ایران نداشت