فاجعه در پردیس سینمایی کورش (فیلم)

فاجعه در پردیس سینمایی کورش (فیلم)