سخنرانی مجازی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل تا ساعاتی دیگر