موافقت کمیته علمی با تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۱۸ سال

موافقت کمیته علمی با تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای ۱۸ سال