- آی معلم! دست از سر اون بچه‌ها بردار

- آی معلم! دست از سر اون بچه‌ها بردار