درخشش مهدی قایدی برای الاهلی امارات/ قایدی در یک نیمه دبل کرد