سیتی از پاری سن ژرمن انتقام گرفت / پورتو با طارمی باخت

سیتی از پاری سن ژرمن انتقام گرفت / پورتو با طارمی باخت