نامه جمعی از اساتید دانشگاه به روسای سه قوه درباره خوزستان